MÔ TẢ CHUNG

Khóa đào tạo đánh giá viên hệ thống quản lý tuân theo ISO 19011:2018.

Khóa đào tạo online được thiết kế bởi các giáo viên giàu kinh nghiệm sẽ giúp bạn hiểu về tất cả về đánh giá hệ thống quản lý và tầm quan trọng của nó trong việc đảm bảo kinh doanh trong tương lại cũng như sự tự tin các bên liên quan.

ISO 19011: 2018 cung cấp hướng dẫn về đánh giá hệ thống quản lý, bao gồm các nguyên tắc đánh giá, quản lý chương trình đánh giá, thực hiện đánh giá hệ thống quản lý và đánh giá năng lực của các cá nhân tham gia vào quá trình đánh giá. Có thể áp dụng cho nhiều đối tượng sử dụng tiềm năng, cả đánh giá viên có kinh nghiệm và những người mới tham gia đánh giá đều có thể hưởng lợi từ hướng dẫn nêu trong tiêu chuẩn.

Khóa học này khám phá quy trình đánh giá nội bộ được nêu chi tiết trong ISO 19011: 2018 cho tất cả các tiêu chuẩn quản lý ISO, bao gồm ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 20000, ISO 13485, ISO 45001 và IATF 16949 (trước đây là ISO / TS 16949)... Các hướng dẫn được cung cấp với trình bày cách tốt nhất để xây dựng và quản lý một chương trình đánh giá cũng như cách lập kế hoạch và tiến hành đánh giá. Mô tả các hoạt động được thực hiện bởi cá nhân hoặc các cá nhân quản lý chương trình đánh giá, đánh giá viên và nhóm đánh giá cũng như việc bổ sung phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro và hướng dẫn mở rộng có trong bản sửa đổi gần đây nhất.

AI NÊN THAM DỰ

Khóa học này được thiết kế chủ yếu cho người mới bắt đầu và những người có kiến ​​thức vừa phải về các quy trình đánh giá, nhưng các đánh giá viên có kinh nghiệm cũng sẽ tìm thấy giá trị trong nội dung được cung cấp. Nó được cấu trúc để những người không có kinh nghiệm đánh giá nội bộ trước đây có thể nhanh chóng hiểu cách thức hoạt động của quy trình đánh giá và những bước cần thiết để hoàn thành thành công cuộc đánh giá. Người quản lý chất lượng và kỹ thuật viên, người quản lý chương trình đánh giá, thành viên nhóm đánh giá, người quản lý rủi ro, cán bộ pháp lý, nhà cung cấp đảm bảo và các chuyên gia liên quan trong tất cả các ngành cần thiết lập quy trình đánh giá nội bộ, áp dụng các nguyên tắc đánh giá, quản lý chương trình đánh giá, hiểu rủi ro liên quan đến đánh giá, đánh giá các cá nhân chịu trách nhiệm quản lý các chương trình đánh giá và / hoặc đảm bảo các mục tiêu của chương trình đánh giá phù hợp với các chính sách và mục tiêu hệ thống quản lý của tổ chức họ sẽ thấy khóa học này đặc biệt hữu ích.

TÔI HỌC ĐƯỢC NHỮNG GÌ?

Bằng cách tham gia khóa học Theo Yêu cầu này, bạn sẽ có thể:

Giải thích phạm vi và mục đích của Tiêu chuẩn ISO 19011

Xác định các thuật ngữ dành riêng cho đánh giá và các nguyên tắc đánh giá liên quan

Giải thích cách tiếp cận dựa trên rủi ro để xác định và đánh giá các rủi ro và cơ hội của chương trình đánh giá

Xác định cách thiết lập và quản lý chương trình đánh giá, soạn thảo tài liệu cần thiết và xác định rủi ro và cơ hội trong chương trình

Mô tả quy trình đánh giá và báo cáo đánh giá

Mô tả sự cần thiết của mô hình năng lực để lựa chọn và đánh giá đánh giá viên

YÊU CẦU TIÊN QUYẾT

Không có yêu cầu

CHỨNG CHỈ

Sau khi tham gia đầy đủ, và đạt 70% số điểm bài kiểm tra cuối khóa bạn sẽ nhận được chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ dạng tiệp tin điện tử.