Các khoá học có sẵn

MÔ TẢ CHUNG

 • Nhận thức về hệ thống quản lý chất lượng thông qua giới thiệu chúng tôi về Khóa đào tạo nhận thức và đánh giá nội bộ về ISO 9001:2015.
 • Khóa đào tạo online được thiết kế bởi các giáo viên giàu kinh nghiệm sẽ giúp bạn hiểu về tất cả về hệ thống quản lý chất lượng và tầm quan trọng của nó trong việc đảm bảo kinh doanh trong tương lại cũng như sự tự tin các bên liên quan.

AI NÊN THAM DỰ

 • Những người cần hiểu về ISO 9001:2015 và nội dung của nó
 • Những người có trách nhiệm thực hiện hệ thống quản lý chất lượng
 • Những người quan tâm đến hệ thống quản lý chất lượng
 • Những người khởi nghiệp trong lĩnh vực quản lý chất lượng

TÔI HỌC ĐƯỢC NHỮNG GÌ?

 • Tìm hiểu xem làm thế nào để phát triển các tiêu chuẩn trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức
 • Hiểu được tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và lộ trình đi đến chứng nhận
 • Có cái nhìn tổng quan về thủ tục cấp chứng nhận
 • Thúc đẩy phát triển nghề nghiệp liên tục
 • Có kiến thức và kỹ năng thực hiện đánh giá nội bộ ISO 9001:2015
 • Trở thành đánh giá viên nội bộ của công ty

YÊU CẦU TIÊN QUYẾT

 • Không có yêu cầu

CHỨNG CHỈ

 • Sau khi tham gia đầy đủ, bạn nhận được chứng chỉ tham gia lớp học, chứng chỉ dạng tiệp tin điện tử.

MÔ TẢ CHUNG

 • Nhận thức về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm thông qua giới thiệu chúng tôi về Khóa đào tạo nhận thức và đánh giá nội bộ về ISO 22000:2018.
 • Khóa đào tạo online được thiết kế bởi các giáo viên giàu kinh nghiệm sẽ giúp bạn hiểu về tất cả về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và tầm quan trọng của nó trong việc đảm bảo kinh doanh trong tương lại cũng như sự tự tin các bên liên quan.

AI NÊN THAM DỰ

 • Những người cần hiểu về ISO 22000:2018 và nội dung của nó
 • Những người có trách nhiệm thực hiện hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
 • Những người quan tâm đến hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
 • Những người khởi nghiệp trong lĩnh vực quản lý an toàn thực phẩm

TÔI HỌC ĐƯỢC NHỮNG GÌ?

 • Tìm hiểu xem làm thế nào để phát triển các tiêu chuẩn trong hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của tổ chức
 • Hiểu được tiêu chuẩn ISO 22000:2018 và lộ trình đi đến chứng nhận
 • Có cái nhìn tổng quan về thủ tục cấp chứng nhận
 • Thúc đẩy phát triển nghề nghiệp liên tục
 • Có kiến thức và kỹ năng thực hiện đánh giá nội bộ ISO 22000:2018
 • Trở thành đánh giá viên nội bộ của công ty

YÊU CẦU TIÊN QUYẾT

 • Không có yêu cầu

CHỨNG CHỈ

 • Sau khi tham gia đầy đủ, bạn nhận được chứng chỉ tham gia lớp học, chứng chỉ dạng tiệp tin điện tử.

MÔ TẢ CHUNG

 • Nhận thức về hệ thống quản lý phòng thí nghiệm thông qua giới thiệu chúng tôi về Khóa đào tạo nhận thức và đánh giá nội bộ về ISO/IEC 17025:2017.
 • Khóa đào tạo online được thiết kế bởi các giáo viên giàu kinh nghiệm sẽ giúp bạn hiểu về tất cả về hệ thống quản lý phòng thí nghiệm và tầm quan trọng của nó trong việc đảm bảo kinh doanh trong tương lại cũng như sự tự tin các bên liên quan.

AI NÊN THAM DỰ

 • Những người cần hiểu về ISO/IEC 17025:2017 và nội dung của nó
 • Những người có trách nhiệm thực hiện hệ thống quản lý phòng thí nghiệm 
 • Những người quan tâm đến hệ thống quản lý phòng thí nghiệm 
 • Những người khởi nghiệp trong lĩnh vực quản lý phòng thí nghiệm 

TÔI HỌC ĐƯỢC NHỮNG GÌ?

 • Tìm hiểu xem làm thế nào để phát triển các tiêu chuẩn trong hệ thống quản lý phòng thí nghiệm 
 • Hiểu được tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 và lộ trình đi đến chứng nhận
 • Thúc đẩy phát triển nghề nghiệp liên tục
 • Có kiến thức và kỹ năng thực hiện đánh giá nội bộ ISO/IEC 17025:2017
 • Trở thành đánh giá viên nội bộ của công ty

YÊU CẦU TIÊN QUYẾT

 • Không có yêu cầu

CHỨNG CHỈ

 • Sau khi tham gia đầy đủ, bạn nhận được chứng chỉ tham gia lớp học, chứng chỉ dạng tiệp tin điện tử.